Rietteelt.nl

Erkend Natuurbeheer

Erkend Natuurbeheer

De Erkend Natuurbeheerder is door de overheid in het leven geroepen en staat officieel geregistreerd bij het LNV.  Als erkend natuurbeheerder werk ik voornamelijk voor mijzelf omdat ik het belangrijk vind dat je je wekgebied kent en er goed mee om weet te gaan.
Maar natuurlijk bied ik ook mijn diensten aan bij Overheid, Gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. En zeker ook aan particulieren die de natuur om hun woning willen behouden of naar zich toe willen halen.

Heel belangrijk voor mij is het onderhoud van mijn eigen rietlanden, ik noemde het al eerder:

  • Voldoende riet opbrengst. Van januari tot eind maart kunnen we afplaggen. Je bekijkt dit per perceel en dit onderhoud vindt gemiddeld 1 keer in de 5 jaar plaats. Nadat er gemaaid is wordt het land gefreesd (10 tot 15 cm diep) waarna men met de kraan de losse bovenkant eraf schraapt. Hierdoor krijgt de rietwortel weer meer licht. Na 1 jaar heeft men weer een optimale opbrengst.
  • Verbossing tegen gaan. Wilgen, Berken, Elzen zijn bomen die het naar hun zin hebben ik de ribben. Ze groeien overal! En om dat tegen te gaan (verbossing) moet er veel en met vaste regelmaat gesnoeid worden. Zowel in het rietland waar deze bomen spontaan wortelschieten maar ook de boswallen en de zomermaai gebieden vragen hier om onderhoud.
  • De waterhuishouding op pijl houden. Riet heeft het naar haar zin wanneer ze met de voeten in het water staat. Het is een waterplant en voor een goede oogst wordt er tussen november en maart aandacht besteed aan het uitbaggeren van de sloten en watergangen.

Zomermaaien.
En wanneer we dan alles beschreven hebben omtrent de rietteelt, is er nog het onderhoud aan de percelen waar geen riet groeit maar waar wel veel flora en fauna is. Dit noemt men percelen met een hoogwaardige natuurdoelstelling. Deze gebieden mogen alleen gemaaid worden in de periode 15 juli tot 15 september daarvoor en daarna heeft men rekening te houden met het bloeiseizoen (planten moeten hun zaad geloosd hebben) en het broedseizoen. Dit zomermaaien wordt alleen in de zomer gedaan om de natuur zo min mogelijk te verstoren.

Branden en de toekomst!!
Momenteel is men druk bezig een oplossing te vinden om niet meer te branden in de Weerribben. Dit houd in dat het afval van het riet (sluik) en het maaisel van het zomermaaien buiten het gebied afgevoerd moet worden. Reden hiervoor is dat de brandplekken storingsplekken zijn voor de vegetatie, nl. waar gebrand is gaat de flora verloren. Daarnaast geeft de rook veel overlast bij plaatselijke bewoners en toeristen in het gebied.